Általános Szerződési Feltételek

A Spájz Törzsvásárló Program Általános Szerződési Feltételei:

 1. Általános meghatározások

  1. Kártya - A Program emblémáját viselő, a Program kezelésére alkalmas törzsvásárlói kártya
  2. Kártyakibocsátó - A Kártya kibocsátója a DataEdge Kft. (továbbiakban: Kibocsátó)
  3. Regisztráció - Melynek során az Ügyfél a Regisztrációs Űrlap megfelelő kitöltésével kezdeményezi a programhoz történő csatlakozását. A Regisztráció történhet Online (www.spajzelelmiszer.hu), Telefonon, vagy a Partnerek által kijelölt személyes regisztrációs pontokon.
  4. Regisztrációs Űrlap - A Kibocsátó és Ügyfél által kötendő Törzsvásárlói Kártya szerződés megkötése érdekében az Ügyfél rendelkezésére bocsájtott űrlap, mely Ügyfél, vagy az Ügyfél megbízásából (Telefon, Személyes regisztráció) a Kibocsátó által meghatalmazott személy által megfelelően kitöltve az elválaszthatatlan részét képező Spájz Törzsvásárlói Program Szabályzattal együtt Kibocsátó és az Ügyfél közötti jogviszonyt szabályozza. Vásárlási utalvány (Pont) elfogadás feltétele az Ügyfél által megfelelően kitöltött Regisztrációs Űrlap Kibocsátó által történő elfogadása.
  5. Program - A Kibocsátó által üzemeltetett Törzsvásárlói Kártya Program, az úgynevezett Spájz Törzsvásárlói Program, olyan csoportos vevőjutalmazási rendszer, melyben az Ügyfelek, a Programban résztvevő Partnereknél Vásárlási Utalványokat (Pont) gyűjtenek, melyeket a Vásárlási Utalvány (Pont) elfogadó Partnerek hálózatában az azok által forgalmazott, meghatározott árura és szolgáltatásra válthatnak be. Partnerek egyéb kedvezményeket is biztosíthatnak az Ügyfelek részére.
  6. Kártyabirtokos - Azon természetes személy, aki részére a Kártyakibocsátó a – személyenként maximum 1 db – Kártyát rendeltetésszerű használat céljából átadja.
   • Nem Regisztrált Kártyabirtokos – Azon természetes személy, aki a Kártya kézhezvételét követően még nem Regisztrált. A Nem Regisztrált Kártyabirtokos jogosult Vásárlási utalvány (Pont) gyűjtésére a Partnereknél. A Vásárlási utalvány (Pont) felhasználására nincs lehetősége.
   • Regisztrált Kártyabirtokos – Azon természetes személy, aki a Kártya kézhezvételét követően Regisztrált. A Regisztrált Kártyabirtokos jogosult Vásárlási utalvány (Pont) gyűjtésére és felhasználására.
  7. Pont - A Program jóváírási egysége, mely beváltható értékkel rendelkezik.
  8. Partner - A Programban Pontkibocsátóként és/vagy Pontbeváltóként résztvevő Szervezet.
  9. Számla - A Kártyához kapcsolódó, a tranzakciók rögzítésére, elszámolására szolgáló elektronikus számla.
  10. Pontbeváltó Partner - Az a Partner, amelynek hálózatában az összegyűjtött Pontok árukra/szolgáltatásokra válthatók.
 2. Belépés a Programba

  1. Az Ügyfelek a Programhoz való csatlakozást bármely a Programban résztvevő Partner üzletében megtehetik. A pontgyűjtés elkezdéséhez nincs szükség előzetesen regisztrálni. A Nem Regisztrált Kártyabirtokos jogosult Vásárlási utalvány (Pont) gyűjtésére a Partnereknél. A Vásárlási utalvány (Pont) felhasználására nincs lehetősége.
  2. Pontbeváltáshoz szükséges lépések: a kártya birtokbavétele után elkezdődik a Pontok felírása, azonban a Pontok beváltásához szükséges a birtokolt kártyát Online (www.spajzelelmiszer.hu), telefonon, vagy bármely Partner ügyfélszolgálatán regisztrálni. A kártya átvételekor az Ügyfél tudomást vesz a regisztráció nélküli kártya adatvédelmi nyilatkozatáról, melyet a kártyahordozó hátoldalán talál. Későbbi regisztráció során a választott regisztrációs csatornán keresztül ismerheti meg az Ügyfél a regisztrációhoz tartozó adatvédelmi nyilatkozatot. A Regisztrált Kártyabirtokos jogosult Vásárlási utalvány (Pont) gyűjtésére és felhasználására.
  3. A szerződéses jogviszony az Ügyfél regisztrációjakor jön létre; azzal, hogy a Kibocsátó a kártya regisztrációjától kezdődően jogosult az Ügyfél adatainak a jelen Program Szabályzat szerinti kezelésére az Ügyfél által a regisztrációkor megadott hozzájárulás alapján.
  4. A Kibocsátó nem ellenőrzi, hogy a regisztrációkor közölt adatok a valóságnak megfelelnek-e; az ebből eredő esetleges visszaélések/igények miatt a Kibocsátóval szemben minden jogi út kizárva. A / kártyabirtokos ugyanakkor köteles a regisztrációkor a valós és aktuális adatait megadni; a Kibocsátó jogosult a nyilvánvalóan nem valós adatokkal kitöltött regisztrációkat törölni. A regisztrációban névként a megadott karakterszámban kizárólag a kártyabirtokos személyi igazolványban szereplő vezetékneve, illetve utóneve tüntethető fel, vagy ezek valamely rövidítése; ennek megfelelően a regisztrációkor például fantázianév nem szerepelhet.
  5. A regisztráció nélküli kártya egy olyan pontgyűjtő eszköz, amely a Partner regisztrációig azonnali pontgyűjtést tesz lehetővé az Ügyfél számára. Regisztráció nélküli kártyát csak azok az ügyfelek használhatnak, akik még nem regisztráltak a Spájz Törzsvásárló Programba, vagyis új ügyfelek a Program szempontjából. Az regisztráció nélküli kártyára vonatkozó speciális rendelkezések a következők:
   • A regisztráció nélküli kártya az első használattól (az első tranzakció dátumától) kezdve 3 (három) hónapig érvényes, utána automatikusan érvényét veszti és - ha a fenti időpontig a regisztráció nélküli kártyát használó Ügyfél nem regisztrál a Programba a regisztráció nélküli kártya segítségével gyűjtött pontok törlődnek. Ettől a szabálytól a Spájz az ügyfelek számára kedvező módon eltérhet, így különösen meghosszabbíthatja a regisztráció nélküli kártya érvényességi idejét.
   • A regisztráció nélküli kártyával azonnali pontgyűjtés lehetséges, pontbeváltás, vagy más funkció viszont nem. Amennyiben a vásárláskor, illetve szolgáltatás igénybevételkor a pontfelírás technikai vagy bármely egyéb okból meghiúsul, regisztráció nélküli kártyára utólagos pontjóváírás nem lehetséges. Pontbeváltást vagy más, az Általános Szerződési Feltételek szerint lehetővé tett felhasználást csak a regisztrált kártyával lehet eszközölni.
   • A regisztráció nélküli kártyával gyűjtött pontok a regisztrált kártya elektronikus számlájára automatikusan könyvelésre kerülnek.
   • Ha az Ügyfélnek már van regisztrált Spájz kártyája, és regisztráció nélküli kártyát is elkezdett használni a regisztráció elutasításra kerül, a regisztráció nélküli kártyával gyűjtött pontok elvesznek, mivel minden Ügyfélnek csak egy regisztrált kártyája lehet.
   • Az elveszett regisztráció nélküli kártya pótlására, vagy a regisztráció nélküli kártya megújítására, illetve újra érvényesítésére vagy letiltására nincs lehetőség.
   • Az regisztráció nélküli kártyákkal történő pontgyűjtést a Kibocsátó a tranzakció módjára, vagy egyéb speciális körülményekre tekintettel korlátozhatja vagy kizárhatja. Ennek megfelelően az online, webáruházban történő vásárlásokhoz kapcsolódó tranzakciók esetében a regisztráció nélküli kártya használatára nincs lehetőség, azzal pontgyűjtés nem végezhető.
  6. A Kártyával a Kártyabirtokos a Kibocsátó által vezetett egyedi elektronikus számlára gyűjti a pontokat, azaz a pontok mindenkor az elektronikus számlán kerülnek jóváírásra, illetve onnan kerülnek levonásra az adott tranzakcióknak megfelelően. Amennyiben a kártya az egyes tranzakciók végrehajtásakor a központi számítógépes rendszerrel elektronikus kapcsolatot teremt, akkor a kártya a pontfolyószámlán lévő pontok erejéig pontbeváltásra, illetve pontgyűjtésre - az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel összhangban - felhasználható. Amennyiben a Kártyabirtokosnak a Programban való részvételét bármely fél felmondja, úgy a Kibocsátó a kártyát, illetve az elektronikus számlát a felmondási idő utolsó napjával letiltja, illetve zárolja.
 3. A kártya pótlása

  1. Pótkártyát a Kibocsátó az eredeti kártya elvesztésekor, megsemmisülésekor, eltulajdonításakor, megsérülésekor, meghibásodásakor engedélyezi. Kártya pótlására a Kibocsátó Partner Ügyfélszolgálatán, vagy pénztáránál van lehetőség, a pótkártya-regisztráció előfeltétele, hogy a kártyabirtokos a pótkártya igénylést, a www.spajzelelmiszer.hu oldal erre szolgáló felületén közölje. A kártya cseréjét a Kibocsátó is kezdeményezheti.
  2. A Kibocsátó a pótkártyát legkésőbb az igény bejelentését, illetve írásos, a www.spajzelelmiszer.hu oldalon online, vagy e-mail útján történő bejelentés esetén az értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül engedélyezi.
  3. A Kibocsátónak nem felróható esetleges késedelem, szolgáltatás késedelme vagy meghiúsulása miatt mindennemű jogi út kizárva.
  4. A pótkártya regisztráció nélküli időszakában történt pontok gyűjtése, jóváírása a Kibocsátó által engedélyezett regisztráció után automatikusan átkönyvelődnek az Ügyfél eredetei pontjaihoz.
  5. Az online bejelentéseket és rendelkezéseket a Kibocsátó kizárólag a kártyabirtokos egyértelmű beazonosítása esetén (különösen név, lakcím születési dátum adatainak egyeztetése alapján) fogad el.
 4. A kártya letiltása

  1. Az elveszett, ellopott, megsemmisült kártyákat telefonon vagy e-mail útján történt bejelentésének, vagy írásos értesítésének kézhezvételét követő munkanap 10.00 órától letiltja (továbbiakban: Letiltási Időpont),
  2. Amennyiben a telefonos bejelentés legkésőbb 16.30 óráig (a továbbiakban: Napi Utolsó Bejelentési Időpont) megtörtént, vagy az e-mail útján történt, illetve írásbeli értesítés a Napi Utolsó Bejelentési Időpontig a Kibocsátóhoz bizonyíthatóan beérkezett; és - amennyiben ez szükséges - a kártyabirtokos pótkártya igényét egyidejűleg előjegyzésbe veszi. Az adott naptári napon a Napi Utolsó Bejelentési Időpontot követően telefonon bejelentett, vagy bizonyíthatóan kézhez vett bejelentés alapján a kártya letiltása a bejelentést (kézhezvételt) követő második munkanap 10.00 órától lép érvénybe; ilyen esetekben ez utóbbi számít Letiltási Időpontnak.
  3. A letiltott törzsvásárlói kártyával esetleges visszaélés kockázatait és következményeit az 5.1 pontban rögzített - az adott esetnek megfelelő - Letiltási Időpontig a kártyabirtokos viseli.
 5. A kártyaelfogadás felfüggesztése

  1. A Kibocsátó jogosult bármely kártya elfogadását ideiglenesen felfüggeszteni, a kártyát, illetve a pontfolyószámlát zárolni, amennyiben a kártyával vagy a pontfolyószámlával való visszaélés alapos gyanúja merül fel. A visszaélés bizonyítására a Kibocsátónak 15 nap áll rendelkezésére. Akár a Kibocsátó kezdeményez vizsgálatot a visszaélés kiderítésére (függetlenül attól, hogy az egy Partner megkeresése alapján történt, vagy saját hatáskörben), akár illetékes hatóság vagy bíróság keresi meg a Kibocsátót a vizsgálat során a Kibocsátó a tranzakciós és személyes adatokat a Partnerek, vagy az illetékeshatóság vagy bíróság felé továbbíthatja. A vizsgálat befejezésekor, de legkésőbb az említett határidő lejártakor a Kibocsátó a kártyát, illetve a pontfolyószámlát a vizsgálat eredményének függvényében vagy véglegesen letiltja (zárolja), vagy zárolását feloldja.
  2. A kártyával vagy a pontfolyószámlával való bizonyított vagy elismert visszaélés esetén a Kibocsátó jogosult a kártyát azonnali hatállyal letiltani, illetve a pontfolyószámlát azonnali hatállyal zárolni.
 6. A kártya és a pontfolyószámla (illetve a Programban való részvétel)

  1. A kártyákkal a kártyabirtokos a Kibocsátó (illetve alvállalkozója) által vezetett egyedi elektronikus számlára gyűjti a pontokat, azaz a pontok mindenkor a pontfolyószámlán kerülnek jóváírásra, illetve onnan kerülnek levonásra az adott tranzakcióknak megfelelően. Amennyiben a kártya az egyes tranzakciók végrehajtásakor a központi számítógépes rendszerrel elektronikus kapcsolatot teremt, akkor a kártya a pontfolyószámlán lévő pontok erejéig pontbeváltásra, illetve pontgyűjtésre - az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel összhangban - felhasználható.
  2. Amennyiben a kártyabirtokosnak a Programban való részvételét bármely fél felmondja, úgy a Kibocsátó a kártyát, illetve a pontfolyószámlát a felmondási idő utolsó napjával letiltja, illetve zárolja.
 7. Pontok gyűjtése és beváltása, a pontok egyesítése

  1. A kártyabirtokosok a Kibocsátó Törzsvásárlói Program Partnereinél teljesített saját vásárlásaik és szolgáltatás-igénybevételeik után kártyájukkal a pontfolyószámlára pontokat gyűjthetnek, amelyeknek a Partnerek hálózatában való beváltása ellenében ár- és/vagy egyéb kedvezményre jogosultak. A Kibocsátó a mindenkori Partnerek listáját a Partnerek üzlethálózatában és/vagy a www.spajzelelmiszer.hu oldalon megfelelő formában közzéteszi.
  2. A pontkibocsátás és -beváltás feltételei Partnerenként eltérőek lehetnek és bármikor - azonban nem visszamenőleges hatállyal - a Partnerek által megváltoztathatók. Az egyes Partnereknél érvényes pontkibocsátási és - beváltási feltételeket (illetve a pontbeváltáshoz kapcsolódó engedmények és kedvezmények leírását) az adott Partner az szja-törvény által előírt módon - általában és jellemzően az üzlethelyiségeiben kifüggesztett hirdetmény útján és/vagy a honlapján - közzéteszi.
  3. A pénztárgéppel ellátott Partnerek esetében a pontok rögtön az áruvásárlás alkalmával a pontfolyószámlán jóváírásra, illetve engedmény (kedvezmény) igénybevétele esetén a pontfolyószámláról levonásra kerülnek. A jelen pont szerinti Partnereknél pontokat kizárólag fizetéskor, a kártyának a pénztárosnak való átadásával lehet a kártyabirtokos pontfolyószámláján jóváírni vagy arról beváltani. Pénztártól való távozás után pontkibocsátásra vagy -beváltásra biztonsági okból nincs lehetőség. Amennyiben a ponttranzakcióról bizonylat kerül kiállításra, úgy a kártyabirtokos a pontfolyószámláján jóváírt vagy onnan levont pontmennyiséget köteles a kapott bizonylat alapján azonnal ellenőrizni. Az esetlegesen helytelenül jóváírt vagy levont pontösszeggel kapcsolatos reklamációt a kártyabirtokos a helyszínen, még a pénztártól való távozás előtt köteles jelezni. Amennyiben a reklamáció nem nyer megfelelő elintézést, a kártyabirtokos jogosult az adott Kibocsátó Partner Ügyfélszolgálatán és/vagy a Kibocsátó központi Ügyfélszolgálatán panaszt tenni. A pénztártól való távozás után reklamációt nem lehet elfogadni. A Partnerek pénztárosai a kártya átadásakor, vélelmezik, hogy az átadó fél a kártya tényleges birtokosa; a személyazonosságot nem ellenőrzik.
  4. A pénztárrendszer vagy a POS-terminálok általános üzemzavara esetén pontok felírása (gyűjtése) és beváltása sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges. A pontkibocsátás és - beváltás üzemzavar miatti, az egész elfogadóhelyre kiterjedő átmeneti szüneteltetéséről az érintett Kibocsátó Partner a kártyabirtokosokat a pénztáraknál és az elfogadóhely bejáratánál elhelyezett hirdetményen tájékoztatja.
  5. Amennyiben a POS-terminál, a pénztárgép vagy a chipkártya műszaki hibája csak az éppen folyamatban lévő kártyatranzakciót hiúsítja meg, úgy az adott tranzakció keretében meghiúsult pontkibocsátásról az érintett Partner egy ún. pontkorrekciós bizonylatot állít ki. Pontbeváltás műszaki hiba esetén sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges.
  6. Amennyiben a pontkibocsátás és/vagy -beváltás műszaki okok miatt ideiglenesen az előzetesen meghirdetett feltételektől eltérően történik, úgy az érintett Kibocsátó Partner e tényről a kártyabirtokosokat a pénztáraknál és az elfogadóhely bejáratánál elhelyezett hirdetményen tájékoztatja. Az előre meghirdetett pontkibocsátási és/vagy beváltási feltételektől a Kibocsátó Partnerek jogosultak műszaki okok miatt eltérni. Emiatt sem velük, sem a Kibocsátóval szemben igények nem támaszthatók.
  7. A pénztárgéppel összekötött terminálok esetében amennyiben a fizetési folyamat már lezárásra került, úgy a helyszíni pontkibocsátás és/vagy -beváltás műszakilag már nem lehetséges. Amennyiben a fizetési művelet lezárása azért lett végrehajtva, mert a kártyabirtokos későn jelezte, hogy kártyáját használni kívánja, úgy a pontkibocsátás és/vagy -beváltás véglegesen meghiúsult, korrekcióra nincs mód. Amennyiben a kártyabirtokos időben jelzett, és a fizetési művelet lezárására a pénztáros figyelmetlensége miatt került sor, úgy a kártyabirtokos a meghiúsult pontkibocsátásról pontkorrekciós bizonylatot kap, illetve amennyiben pontot kívánt beváltani, úgy a pénztárblokkot le kell stornózni és a / pénztárgépi adatbevitelt meg kell ismételni, vagy jegyzőkönyvet kell kiállítani. Jelen alpontnak a pontbeváltással kapcsolatos rendelkezései a pénztárgéppel össze nem kötött terminálokkal működő elfogadóhelyekre is érvényesek.
  8. A pontkorrekciós bizonylaton feltűntetett pontok a Kibocsátóhoz való beérkezést követő 7 napon belül kerülnek jóváírásra a kártyabirtokos pontfolyószámláján; a jóváírásról a kártyabirtokos külön értesítést nem kap. A pontkorrekciós bizonylaton alapuló pontjóváírási igény a pontkorrekciós bizonylat keltétől számított legfeljebb 30 napon belül érvényesíthető, amely határidő jogvesztő; így amennyiben a Kibocsátóhoz a pontkorrekciós bizonylat bármely okból e jogvesztő határidő elteltét követően érkezik be, úgy a Kibocsátó a pontkorrekciós bizonylat szerinti pontjóváírás teljesítésére nem köteles.
  9. Amennyiben a pontkibocsátási vagy -beváltási tranzakció a kártyabirtokos érdekkörében felmerült ok miatt hiúsul meg, utólagos pontkibocsátásra vagy -beváltásra nincs mód. A kártyabirtokos érdekkörében felmerült oknak tekinthető különösen, ha a kártyatest vagy a mikrochip megsérült, ha a kártya le van tiltva, vagy használata fel van függesztve, vagy ha a kártya nincs a kártyabirtokosnál.
  10. A Kibocsátó a pontkibocsátási és -beváltási tranzakciókat a kártyabirtokosok pontfolyószámláján regisztrálja; minden esetben a pontfolyószámlán lévő pontmennyiség az irányadó. Ha a kártyabirtokos a ponttranzakcióról nyugtát és/vagy e-mail-es értesítést kap; azonban a nyugtán lévő, illetve az e- mailben szereplő pontmennyiség és az aktuális pontfolyószámla-egyenleg között eltérés van, akkor a pontfolyószámla egyenlegét kell irányadónak tekinteni. A kártyabirtokosok az aktuális pontfolyószámla egyenlegükről a Kibocsátó Ügyfélszolgálatától tájékoztatást kérhetnek, vagy Online fiókjukban megtekinthetik.
  11. A pontok egyik pontfolyószámláról egy másikra (utóbbi a továbbiakban: célszámla) átvezetésére; két (vagy több) kártyabirtokos pontjainak egyesítésére nincs mód.
  12. A kártyabirtokos elhalálozása esetén az erről szóló értesítésnek a Napi Utolsó Bejelentési Időpontig történő kézhezvételét követő banki nap 10.00 órától a Kibocsátó az érintett kártyát ideiglenesen tiltólistára helyezi. Az ilyen tartalmú valótlan bejelentések vagy hamis iratok miatti esetleges visszaélések miatt a Kibocsátó semmilyen felelősséget nem vállal. Az értesítést követően az érintett kártyát a Kibocsátó részére megőrzésre be kell küldeni, vagy meg kell semmisíteni. A kártyával összekapcsolt pontfolyószámlán levő egyenlegről kérés esetén a Kibocsátó a hagyatéki eljáráshoz igazolást bocsát ki az örökösök részére. A jogerős hagyatéki végzés bemutatásakor a Kibocsátó az elhunyt kártyabirtokos kártyáját végleg letiltja és - ha a kártya a Kibocsátóhoz beküldésre került - megsemmisíti, pontfolyószámláját zárolja, valamint az azon nyilvántartott pontegyenleget az örökösök pontfolyószámláján a jogerős hagyatéki végzésben foglaltaknak megfelelően jóváírja. Amennyiben a jogerős hagyatéki végzésből egyértelműen más nem következik, az elhalálozott kártyabirtokos örökösének az elhalálozásról szóló értesítést közlő személy által örökösként megjelölt személy(eke)t kell tekinteni. A jogerős hagyatéki végzés hiányában ugyanakkor az elhalálozott kártyabirtokos pontjait a Kibocsátó az örökösök részére nem tudja jóváírni. Amennyiben valamely örökös kártyával (pontfolyószámlával) nem rendelkezik, és ilyet igényelni sem kíván, úgy a Kibocsátóval szemben úgy kell tekinteni, hogy az örökölt pontokra nem tart igényt, és e vonatkozásban a Kibocsátóval szemben semmilyen igényt sem érvényesíthet.
  13. A pontok csak és kizárólag áruk vásárlása vagy szolgáltatások igénybevétele esetén - az adott vásárlással (szolgáltatással) kapcsolatos engedmény (kedvezmény) megszerzése érdekében - válthatók be, azok beváltása ellenében pénzbeli kifizetést teljesíteni tilos. A vásárlásnak (szolgáltatásnak) a pontbeváltáshoz kapcsolódó árengedménnyel csökkentett ellenértékét a kártyabirtokos tetszőleges - az adott Partnernél egyébként elfogadott - fizetőeszközzel egyenlítheti ki. A pontbeváltás kapcsán megszerezhető engedmény (kedvezmény) maximális mértéke az egyes Partnerek esetében eltérhet, mivel ennek meghatározására a Partnerek saját hatáskörükben jogosultak. A vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevétel pontbeváltással kiegyenlített összege után pontok nem gyűjthetők; e szabálytól ugyanakkor a Partnerek - diszkrecionális jogkörben hozott döntésük alapján, illetve a rájuk irányadó pontkibocsátási és -beváltási feltételekben - eltérhetnek.
  14. A Kibocsátó egyoldalú, visszavonható döntésével, de minden Ügyfél számára azonos módon elérhetően lehetővé teheti, hogy a Program általános feltételeitől eltérő módon is fel lehessen használni a gyűjtött pontokat (pl.: jótékonysági célokra; elektronikus fizetőeszközként; stb.), illetve további kedvezményeket is biztosíthat. Az ezekre vonatkozó pontos feltételrendszereket a Kibocsátó mindenkor a www.spajzelelmiszer.hu honlapján teszi közzé, és az ott írt keretek között lehet annak érvényt szerezni.
  15. A Kibocsátó lehetővé teheti a pontkibocsátást és/vagy - beváltást egyes Partnereinél az online, webáruházban történő vásárlások esetében (is). Az ilyen ponttranzakciók a továbbiakban „Online Ponttranzakciók". Az Online Ponttranzakciók feltétele, hogy a kártyabirtokos a webáruházban történő regisztrációkor és/vagy az online megrendelés során kifejezetten úgy nyilatkozzon, hogy (i) Kibocsátó kártyával rendelkezik; (ii) a vásárlás során Kibocsátó pontot kíván gyűjteni, illetve beváltani; (iii) továbbá a nevét, születési dátumát és Kibocsátó kártyaszámát megadja. A Partneri webáruházban a kártyabirtokos által megadott személyes adatok kezelésének jogszerűségéért kizárólag az adott webáruházat üzemeltető Partner tartozik felelősséggel. A Partnerek jogosultak a kártyabirtokos által megadott (iii) pont szerinti adatokat, valamint az Online Ponttranzakció adatait a Kibocsátó részére továbbítani, a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti adatkezelés, illetve az Online Ponttranzakció végrehajtása céljából. Amennyiben a megadott kártyabirtokosi személyes adatok a Kibocsátó adatbázisban szereplő adatokkal megegyeznek, úgy a Kibocsátó, illetve a Partner vélelmezi, hogy az Online Ponttranzakció során a kártyabirtokos személyesen jár el; a személyazonosságot nem ellenőrzi. Amennyiben az Online Ponttranzakció során megadott személyes adatok a Kibocsátó adatbázisban szereplő személyes adatoktól eltérnek, úgyszintén akkor is, ha a megrendelőként és kártyabirtokosként feltüntetett személy eltérő; úgy a Kibocsátó, illetve a Partner jogosult az Online Ponttranzakció végrehajtását megtagadni.
  16. A személyes adatok megadása és az ellenőrző folyamat végrehajtása után az Online Ponttranzakció a kártyabirtokos pontfolyószámláján ideiglenes tárolásra kerül. A tranzakció véglegesítése (az Online / Ponttranzakció végleges könyvelése a pontfolyószámlán) a fizetési tranzakció befejezése, illetve áru átvétele után, 7 naptári napon belül történik. Az Online Ponttranzakció végleges könyveléséig az Online Ponttranzakció csupán ideiglenesen kerül rögzítésre a pontfolyószámlán, így a pontfolyószámla új egyenlege (amely az ideiglenesen rögzített Online Ponttranzakciót már magában foglalja) kizárólag tájékoztató jellegű. Az Online Ponttranzakció kezdeményezésével a kártyabirtokos önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az ideiglenes tranzakciókról, illetve az Online Ponttranzakcióval kapcsolatosan a Kibocsátó, illetve a Partner részére automatikus tájékoztató e-mailt küldjön. Az Online Ponttranzakciók során előforduló esetleges késedelmekért, műszaki hibákért, illetve az Online Ponttranzakciók esetleges műszaki hibák miatti elmaradásáért a Kibocsátót, illetve a Partnert felelősség nem terheli.
 8. Pontok törlése, visszavonása, beváltott pontok visszaadása; a pontok elévülése

  1. A Kibocsátónak jogában áll a már jóváírt törzsvásárlói pontokat törölni, amennyiben a jóváírást követően kiderül, hogy azokat a Kibocsátó Partnerek nem szabályosan nyújtották vagy azokat a kártyabirtokos jogosulatlanul, vagy visszaélés révén szerezte.
  2. Áruvisszaadáskor pontkorrekció (utólagos pontvisszavonás) csak abban az esetben történik, ha a visszavételezett áru teljes ellenértékét a Partner eladáshelyén visszatéríti a kártyabirtokosnak - ez esetben a vásárlás után járó pontok visszavonását Partner Pontkorrekciós bizonylaton kérheti Kibocsátótól. Amennyiben áruvisszaadáskor a kártyabirtokos vagy csereutalványt vagy csereárut (esetleg szóróajándékot) kap, úgy nem történik pontkorrekció, mivel a csereutalvánnyal később kiegyenlített áruérték után törzsvásárlói pontok már nem járnak.
  3. A Kibocsátó jogosult utólag a technikai vagy adminisztrációs hiba folytán tévesen jóváírt pontokat a kártyabirtokostól előzetesen írásos értesítés és indoklás mellett visszavonni, illetve köteles az ugyanilyen okból kifolyólag tévesen levont pontokat a kártyabirtokos részére utólagosan jóváírni. A Kibocsátónak az előző mondatban foglalt joga illetve kötelezettsége a hiba bekövetkezése napjától számított egy éven belül évül el.
  4. Amennyiben a kártyabirtokos a kártyát legalább egy évig nem használja úgy, hogy azon - és egyúttal a Kibocsátó számítógépes rendszerén - tranzakció nem kerül regisztrálásra (így a kártyabirtokos a kártyához rendelt pontfolyószámlán pontot nem gyűjt, illetve a már összegyűjtött pontjait nem váltja be), a Kibocsátó jogosult a pontfolyószámlán (és a kártyán) lévő valamennyi fel nem használt pontot törölni. Az ilyen pontfolyószámlákon (kártyákon) lévő pontok törlésére minden évben egyszer, az év utolsó napjának hatályával kerül sor, és a törlést megelőző egy éves pontelévülési határidő is ettől a naptól számítandó. A pontok e bekezdés rendelkezéseivel összhangban történt törlésével kapcsolatban a kártyabirtokosok a Kibocsátóval szemben semmilyen igényt nem támaszthatnak.
 9. Adatvédelem

  1. Az adatvédelemmel kapcsolatos összes rendelkezést a Spájz Adatvédelmi Tájékoztató szabályozza, mely megtalálható www.spajzelelmiszer.hu weboldalon.
 10. Felelősség, szavatosság

  1. A Kibocsátó a kártyabirtokosokkal szemben felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén. A Kibocsátó a kártyák esetleges téves letiltásáért, illetve a számlák téves zárolásáért csak szándékosság esetében felel.
  2. Sem a Kibocsátó, sem a Kibocsátó Partnerek nem felelnek a törzsvásárlói kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért, kivéve, ha azok a Kibocsátó vagy szerződött partnerei (illetve azok munkatársai, alvállalkozói) szándékos magatartására vezethetők vissza.
  3. A Kibocsátó nem felel a Kibocsátó Partnerek kártyabirtokosokkal szembeni teljesítéseiért, különös tekintettel a náluk vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekért, illetve termékfelelősségi kötelezettségekért. A Partnereknél beszerzett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkat és igényeket a kártyabirtokosoknak közvetlenül velük kell rendezniük.
  4. A Kibocsátónak a törzsvásárlói pontok jogosultatlan beváltásával kapcsolatos felelőssége arra korlátozódik, hogy a Kibocsátónak felróható okból kifolyólag beváltott törzsvásárlói pontokat a Kibocsátó az érintett kártyabirtokosnak ismételten jóváírja. A Kibocsátónak a kártyabirtokosokkal fennálló jogviszonyával összefüggő kártérítési felelőssége egyebekben - ide nem értve a szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget - kizárt. A Kibocsátó kártérítési felelősségének korlátozása a szerződésszegésért való felelősség tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:152. § rendelkezésén alapul.
  5. Sem a Kibocsátó, sem a Kibocsátó Partnerek nem felelnek a kártyabirtokosokat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő.
  6. A Kibocsátó az általa kibocsátott mágneskártyákra a kártyaszállító által vállalt mindenkori szavatossággal és szavatossági idővel megegyező mértékű és időtartamú szavatosságot vállal.
  7. A Kibocsátó, a Kibocsátó mindenkori Partnerei és e személyek alvállalkozói, teljesítési segédei vezető tisztségviselőinek e jogviszonyukkal összefüggésben bármely kártyabirtokosnak okozott kárért való felelőssége - ide nem értve a szándékos és az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget - kizárt; amelyet a kártyabirtokosok a kártyaigényléssel és a kártya használatával kifejezetten elfogadnak, és e vonatkozásban az igényérvényesítés jogáról kifejezetten / lemondanak. E pont vonatkozásában a jelen Általános Szerződési Feltételek szerződő felének kell tekinteni a fent említett személyek mindenkori vezető tisztségviselőit is.
 11. Reklamáció-ügyintézés, tájékoztatás

  1. Amennyiben a kártyabirtokosnak a Programmal kapcsolatban bármely természetű panasza vagy kérése van, a Kibocsátó Ügyfélszolgálatát kell írásban, e-mail útján vagy telefonon megkeresnie. Telefonos, e- mailes és postai bejelentéseket és rendelkezéseket a Kibocsátó kizárólag a kártyabirtokos egyértelmű beazonosítása esetén (különösen név, lakcím, születési dátum adatainak egyeztetése alapján) fogad el. A kártyabirtokos nevében harmadik személy kizárólag jogszabályi felhatalmazás alapján (pl. törvényes képviselő), vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el; amely feltételeket ezen eljáró harmadik személy köteles bizonyítani a Kibocsátó felé. Mind az Ügyfélszolgálatra bejövő hívásokról, mind pedig az Ügyfélszolgálat által esetlegesen az Ügyfelek irányába kezdeményezett hívásokról hangfelvétel készül.
  2. Amennyiben a kártyabirtokos reklamációjának vagy egyéb kérésének, bejelentésének elintézéséhez szükséges adatok nem állnak a Kibocsátó rendelkezésére, vagy a kapott felvilágosítással a kártyabirtokos nem elégedett, vagy az Ügyfélszolgálatnak az adott ügyben nincs döntési kompetenciája, vagy nem kizárólag a Kibocsátót érinti a döntés, úgy az adott reklamációs panasz, illetve kérés vagy bejelentés rögzítésre kerül, és a Kibocsátó az eset jellegétől és körülményeitől függően a lehető legrövidebb idő (de nem több mint 30 nap) alatt kivizsgálja az esetet.
  3. Amennyiben a reklamáció valamely Kibocsátó Partner magatartásával kapcsolatos (pl. az előzetes közzétettől eltérő mennyiségű pont kibocsátása vagy beváltása), úgy a kártyabirtokos rögtön az adott Kibocsátó Partner üzlethelyiségében megteheti reklamációját. Amennyiben a reklamáció a helyszínen nem nyer a kártyabirtokos megelégedésére elintézést, úgy jogosult a Kibocsátó Ügyfélszolgálatán is panaszt tenni.
 12. A szerződés felmondása, a kártyahasználat felfüggesztése

  1. A Kibocsátó jogosult a kártyabirtokosnak a Programban való részvételét azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg a kártyáját érvényteleníteni és tiltólistára helyezni, a pontfolyószámlát zárolni, amennyiben a kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl a Kibocsátóval, vagy a kártyával való visszaélést, vagy a kártyaszerződés megszegését, illetve egyéb jogsértését elismerte illetve az egyértelműen bizonyítást nyert, vagy a kártyabirtokos cselekedeteivel, megnyilvánulásaival a Program működését, céljainak elérését vagy a többi résztvevő (kártyabirtokosok, Kibocsátó Partnerek) jogos érdekeit veszélyezteti vagy őket hátrányos helyzetbe hozza, és ezen magatartásának a Kibocsátó írásos felszólítását követően sem vet véget. Ebben az esetben egyik sem léphet fel a Kibocsátóval szemben semmilyen igénnyel.
  2. A fenti esetekben a Kibocsátó és Partnerei véglegesen mentesülnek a kártyabirtokosnak a felmondás időpontjában meglevő pontegyenlege beváltási kötelezettsége alól, továbbá követelhetik a jogosulatlanul szerzett és/vagy beváltott pontok miatti káruk teljes megtérítését mindazon személyektől, akik a károkozásban tevőlegesen részt vettek, illetve azt szándékosan vagy gondatlan eljárásukkal elősegítették.
  3. A kártyabirtokosnak jogában áll a Programban való részvételét bármikor rendes felmondással azonnali hatállyal írásban megszűntetni. A felmondás a Kibocsátó Ügyfélszolgálatára való érkeztetéssel hatályosul, és még ezen a napon a Kibocsátó intézkedik a kártya letiltásáról - a fenti 5.1. pontban szabályozott mechanizmusnak megfelelően -, valamint az Ügyfél adatainak megfelelő törléséről. A kártyabirtokos a felmondásra irányuló írásos nyilatkozatának a Kibocsátó részére való elküldését követő 30 napon belül köteles kártyáját a Kibocsátó részére visszaszolgáltatni, vagy önmaga megsemmisíteni. A felmondás hatályosulásáig be nem váltott pontok elvesznek.
  4. A Kibocsátó jogosult a kártyát a kártyabirtokos és a Kibocsátó közötti szerződéses jogviszony megszűnése napjával érvényteleníteni, és tiltólistára helyezni, a pontfolyószámláját zárolni.
  5. A Kibocsátó jogosult egy adott kártya elfogadását, illetve a kártyához tartozó kártyabirtokos részvételét a Programban felfüggeszteni, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a kártyával (pontfolyószámlával) kapcsolatban bárminemű visszaélés, szerződésszegés vagy egyéb jogsértés történt, függetlenül attól, hogy abban a kártyabirtokos (pontfolyószámla-birtokos) vétkes volt-e vagy sem. A kártyaelfogadás illetve a részvétel felfüggesztésének időtartama nem haladhatja meg a felfüggesztésre okot adó esemény alapos kivizsgálásához ésszerűen szükséges időt, de legfeljebb 15 napot. Ebben az esetben egyik kártyabirtokos (közös pontfolyószámla esetén a vétlen kártyabirtokos) sem léphet fel a Kibocsátóval szemben semmilyen igénnyel.
 13. A program módosítása és befejezése

  1. Tekintettel arra, hogy a Program keretében a Kibocsátó illetve annak partneri köre a kártyabirtokosok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújtanak kedvezményt, a Kibocsátó jogosult a Program jellemzőit, feltételrendszerét, a Partnerek körét bármikor egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz a kártyabirtokosok megszerzett jogait nem érintheti. Hacsak a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek, a módosításról szóló értesítés (i) a Kibocsátó Partnerek üzlethelyiségeiben elhelyezett közlemény útján, és/vagy honlapján történő figyelemfelhívás mellett a módosítás részletes szabályainak a Kibocsátó honlapján történő közzétételével történik. A módosítás hatályba lépésére mindenkor ésszerű határidőt, de legalább 15 napot kell hagyni. A Program módosításának hatályba lépése után közölt felmondásra (13.3. pont) már a módosított Program-szabályok az irányadók. A módosítás miatt kilépő kártyabirtokosok a / Kibocsátóval szemben - a meglevő pontjaik beváltásán túlmenően - semmilyen igényt nem támaszthatnak.
  2. A Kibocsátó jogosult a Kibocsátó Törzsvásárló Programot a kártyabirtokosok 90 napos határidővel történő előzetes értesítése mellett bármikor befejezni. Az értesítés a (i) Kibocsátó honlapján, és/vagy (ii) a Kibocsátó Partnerek üzlethelyiségeiben elhelyezett közlemény útján, és/vagy honlapján történő figyelemfelhívás mellett történik. Az értesítés megjelenését követő naptól kezdve a pontok kibocsátása megszűnik és a Program befejezéséig hátralevő időben már csak a pontok beváltására van mód. A Program megszűnése napjáig be nem váltott pontok véglegesen érvényüket vesztik.
 14. Díjak

  1. A kártyabirtokos belépése a Programba díjmentes és nem jelent semminemű kötelezettségvállalást a Kibocsátó Partnerekkel kötendő üzletekre vonatkozóan.
 15. Egyéb rendelkezések

  1. A törzsvásárlói pontok kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak stb.) - amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik - a kártyabirtokosokat terhelik. Ez érvényes arra az esetre is, amikor valamely jogszabály a közteher elsődleges kötelezettjeként a Kibocsátót jelöli meg, de megengedi ennek továbbhárítását a kártyabirtokosokra.
  2. A kártyabirtokosok tájékoztatása a Program egyéb, a kártyabirtokosokat érintő kérdéseiről a Kibocsátó Partnerek üzlethelyiségeiben és / vagy honlapján, továbbá a Kibocsátó honlapján elhelyezett hirdetmények útján történik.
  3. A törzsvásárlói kártya a Kibocsátó tulajdonát képezi. A kártyabirtokos a kártyát a Programban való részvétele befejezésekor köteles postai úton beszolgáltatni, vagy a Kibocsátó Ügyfélszolgálatán leadni vagy megsemmisíteni.
  4. A pontokat nem lehet készpénzre vagy devizára átváltani. A törölt, érvénytelenné vált, elévült, vagy egyéb okból be nem váltott pontok után azok pénzben kifejezett értéke vagy kártérítése, vagy egyéb ellenszolgáltatás nem igényelhető.
  5. A Kibocsátó a kártyát, valamint a kártyabirtokosnak szóló valamennyi iratot és értesítést mindig az általa ismert legutolsó értesítési címre küldi. Címváltozás vagy személyi adatokban bekövetkezett egyéb változás esetén a kártyabirtokos köteles a Kibocsátót haladéktalanul tájékoztatni. Az elavult, megváltozott adatok miatt okozott problémákért a Kibocsátó felelősség nem terheli.
  6. A kártyabirtokosok írásbeli értesítéseiket az alábbi címre kötelesek elküldeni: Kibocsátó Ügyfélszolgálat: 6728 Szeged, Back Bernát utca 6. E-mail cím: ugyfelszolgalat@spajzelelmiszer.hu
  7. Hacsak a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek, a napokban megállapított határidő alatt naptári napot, a hónapokban megállapított időtartam alatt naptári hónapot kell érteni. Hacsak a jelen Általános Szerződési Feltételekből, vagy a szövegkörnyezetből más nem következik, úgy az e-mail útján közölt kommunikáció a Felek egymás közötti viszonyában írásbeli kommunikációnak minősül.
  8. A Kibocsátó Törzsvásárló Program, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek a magyar jog hatálya alá esik.